آدرس:

تهران،زعفرانيه،مقدس اردبيلى،انتهاى خ ثاراله،جنب بانك پاسارگاد،پلاك٤٥،طبقه٣،واحد 32

خانم میانسال با سابقه سردرد و تارى دید که سالها با تشخیص واسکولیت تحت درمان بود. ما به کمک MRI و MRS توانستیم براى این بیمار تشخیص قطعى گلیوم مغزى بدهیم.
بیمار تحت عمل جراحى قرار گرفت و تومور بطور کامل برداشته شد و بدون نقص عصبى ترخیص شد