جراحى خانم جوان که به دنبال تشنج و افت هوشیارى بررسى شد و با تشخیص کاورنوم ناحیه تمپورال مغز جراحى شد
کاورنوم ضایعه عروقى خوشخیم مغزى است که مى تواند باعث تشنج شود و در برخى موارد خونریزى مى کند