جراحى خانم مسن با سابقه تنگى کانال گردنى که به دنبال تصادف دچار فلج هر دو اندام فوقانى شده بود
خوشبختانه پس از جراحى حس و حرکت اندام ها به حالت عادى برگشت