کیست کلوئید

کیست مغزی کلوئیدی چیست؟

در حوزه جراحی مغز و اعصاب، کیست مغزی کلوئیدی به یک کیسه خوش خیم پر از مایع گفته می شود که در فضایی خالی از درون مغز ما که بطن سوم نام دارد، ایجاد شده باشد. منظور از خوش خیم بودن کیست مغزی کلوئیدی این است که کیست کلوئید مغزی یک بافت سرطانی، تهاجی، و …

ادامه مطلب کیست مغزی کلوئیدی چیست؟