دکتر محسن القاسی

دکتر محسن القاسى در زمینه هاى زیر خدمات خود را به بیماران عزیز ارائه مى دهد:

⁃ ویزیت و مشاوره به بیماران با انواع مشکلات مغز و اعصاب و ستون فقرات به صورت حضورى و آنلاین
⁃ جراحى انواع تومورهاى مغزى
⁃ جراحى تومورهاى قاعده جمجمه با استفاده از تکنیک هاى پیشرفته و جدید
⁃ جراحى تومورهاى هیپوفیز
⁃ جراحى اندوسپیک مغز (درمان هیدروسفالى، کیست هاى مغزى و تومورهاى بطنى)
⁃ جراحى ناهنجارى هاى عروقى مغز و نخاع
⁃ جراحى تومورهاى نخاع و ستون فقرات
⁃ جراحى آسیب هاى مغزى نخاعى و ستون فقرات
⁃ جراحى انواع درگیرى هاى ستون فقرات گردنى، پشتى و کمرى (دیسک، تنگى کانال و…)
⁃ جراحى انواع مشکلات مغز و ستون فقرات در نوزادان و اطفال
⁃ درمان بیمارى هاى اعصاب محیطى