دکتر محسن القاسى

 

متخصص جراحى مغز و اعصاب و ستون فقرات از دانشگاه علوم پزشکى ایران مى باشد. ایشان دوره هاى تکمیلى در زمینه جراحى هاى پیشرفته تومورهاى مغز و قاعده جمجمه، جراحى هاى اندوسکوپیک مغز، جراحى مغز و اعصاب اطفال و جراحى هاى پیشرفته ستون فقرات را تحت نظر اساتید برجسته گذرانده اند و تاکنون چندین هزار جراحى موفق در زمینه هاى فوق انجام داده و کارنامه درخشانى در این خصوص دارند.
دکتر القاسى عضو انجمن هاى علمى تخصصى مغز و اعصاب بوده و سوابق پژوهشى بسیارى دارند.
همچنین ایشان در زمینه آموزش به دانشجویان پزشکى فعالیت دارند.
دکتر القاسى همکارى بسیارى با جراحان اعصاب مطرح داخلى و خارجى دارند.